Program doskonalenia jakości usług publicznych w urzędach Dolnego Śląska i Małopolski
z wykorzystaniem doświadczeń Urzędu Miasta w Dzierżoniowie
nr umowy UDA-PO KL.05.02.01-00-324/08-00
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.

.

16/01/2018 - Raport z audytu odnowienia publikujący: Małgorzata Góralik-Piętka
28/07/2017 - Wykaz zbiorów danych osobowych oraz ewidencja zbiorów danych osobowych publikujący: Małgorzata Góralik-Piętka

 

W zakładce PW Procesy Wspomagające PW.1. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, ochroną danych osobowych i informatyzacją Urzędu opublikowane zostały aktualne na dzień 20 lipca 2017 roku dokumenty:

1. Wykaz zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce.

2. EWIDENCJA zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce.

08/12/2014 - potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP w Urzędzie publikujący: Małgorzata Góralik-Piętka

Szanowni Państwo,

 

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce od 21 października 2014 roku PEŁNI FUNKCJĘ PUNKTU POTWIERDZAJACEGO PROFILE ZAUFANE ePUAP.

 

W specjalnie do tego celu założonej zakładce znajdą Państwo zgodę ministra Administracji i cyfryzacji, umowę powierzenia przetwarzania danych w zbiorze „ePUAP – profile” oraz zarządzenia Burmistrza w sprawie zasad działania punktu potwierdzającego.

 

Zachęcam wszystkich Państwa do zakładania kont na ePUAP oraz wnioskowania o potwierdzenie profilu zaufanego. Po wdrożeniu systemu IntraDOK – elektronicznego zarządzania dokumentacją profile te będą Państwu potrzebne do komunikacji z klientami składającymi wnioski elektroniczne.

07/04/2014 - Obszary korupcji. Urzędnicy samorządowi są wśród najbardziej zagrożonych publikujący: Małgorzata Góralik-Piętka

Artykuł pochodzi z serwisu Samorządowego PAP. Link do oryginalnej strony podany na końcu.

 

Wśród najbardziej zagrożonych łapówkarstwem są urzędnicy samorządowi, obszary podatne na korupcję to m.in. przetargi na drogi i informatyzację – wynika z rządowego programu przeciwdziałania korupcji.

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie „Rządowego programu przeciwdziałania korupcji na lata 2014-2019”, przedłożoną przez ministra spraw wewnętrznych.

Głównym celem programu rządowego jest zwalczanie korupcji w Polsce przez wzmocnienie prewencji i edukacji zarówno w społeczeństwie, jak i administracji publicznej. Przewidziano ponadto skuteczniejsze zwalczanie przestępczości korupcyjnej.

Zachowania korupcyjne pojawiają się w każdej dziedzinie życia społecznego, szczególnie tam, gdzie od decyzji pojedynczych osób zależy pozytywne lub negatywne załatwienie sprawy. Utrwalone w świadomości społecznej stereotypy zachowań korupcyjnych są czynnikiem, który niszczy struktury państwowe.

Ponadto, korupcja ułatwia działanie zorganizowanych grup przestępczych, ponieważ jest warunkiem niezbędnym do popełniania poważnych przestępstw, szczególnie ekonomicznych, które powodują duże straty dla budżetu państwa.

Obszary najbardziej zagrożone korupcją

W dokumencie zdiagnozowano obszary najbardziej zagrożone korupcją. Badania przeprowadzone w 2013 r. wskazują, że najbardziej narażone na tego typu proceder są:

- infrastruktura, np. przeprowadzanie przetargów na budowę dróg, autostrad, linii kolejowych;

 

- informatyzacja administracji publicznej, np. sfera zamówień publicznych (preferowanie określonego dostawcy), zmowy cenowe;

 

- wykorzystywanie środków unijnych – korupcja może obejmować wszystkie fazy i etapy wdrażania programów pomocowych (od naboru przez realizację i kontrolę wykonania); korupcja może dotyczyć zarówno beneficjentów programów pomocowych, jak i urzędników;

 

- ochrona zdrowia – w tym obszarze zagrożone korupcją są m.in. dystrybucja środków publicznych przez wojewódzkie oddziały NFZ na kontraktację usług medycznych, refundacja leków, zamówienia na zakup sprzętu i aparatury medycznej;

 

- sektor obronny – zagrożone są głównie zamówienia publiczne (z uwagi na wymuszoną ochroną informacji ograniczoną transparentność postępowań) oraz m.in. realizacja umów offsetowych, transferu technologii wojskowych do polskich przedsiębiorstw przemysłu obronnego;

 

- energetyka – organizacja i przebieg postępowań przetargowych, działalność lobbingowa prowadzona niezgodnie z prawem, udzielanie koncesji, itp.;

 

- ochrona środowiska – np. udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód leczniczych, termalnych i solanek, system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;

 

- urzędnicy administracji państwowej i samorządowej – tu zachowania korupcyjne mogą wynikać m.in. z niejasności procedur, nieprawidłowości w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych, przyspieszania załatwienia spraw, wydawania decyzji niekorzystnych dla interesu społecznego.

Badania opinii publicznej dotyczące korupcji

Badania opinii publicznej, systematycznie przeprowadzane przez ośrodki CBOS, GFK Polonia, wykazują od wielu lat bardzo krytyczną ocenę społeczeństwa dla obecności zachowań korupcyjnych w życiu społecznym i gospodarczym. Jednak od 2011 r. odnotowano wyraźny wzrost IPK (Indeks Percepcji Korupcji) dla Polski.

W 2005 r. była to wartość 3,4, a w 2011 r. – 5,5. Polska znalazła się w 2011 r. na 41 pozycji w rankingu prowadzonym przez Transparency International, podczas gdy w 2005 r. zajmowaliśmy 70 pozycję.

Jednym z najważniejszych celów rządowego programu walki z korupcją jest wzrost wartości IPK do roku 2019 o 10 proc., czyli do poziomu 64 punktów.

W dokumencie opisano szczegółowo sposoby i metody działania podejmowane w celu zwalczania korupcji na różnych płaszczyznach życia społeczno-gospodarczego. W realizacji programu wezmą udział resorty, urzędy centralne.

Będą w nich powołani koordynatorzy. Instytucją wdrażającą program ma być międzyresortowy zespół powołany przez premiera. Przewodniczącym zespołu będzie minister spraw wewnętrznych, a wiceprzewodniczącym szef CBA. W ramach zespołu będą funkcjonowały grupy robocze do spraw poszczególnych zadań.

Służby zwalczające przestępczość korupcyjną

W Polsce funkcjonuje kilka służb zwalczających przestępczość korupcyjną. Są to m.in. Centralne Biuro Antykorupcyjne, policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Bardzo istotne działania na rzecz przeciwdziałania korupcji prowadzą organizacje pozarządowe.

Realizacja programu walki z korupcją powinna przyczynić się do ugruntowania w społeczeństwie przekonania, że korupcja jest patologią, a nie standardem demokratycznego państwa. Ocenia się, że najważniejszym czynnikiem zwalczania zachowań korupcyjnych jest prewencja i edukacja antykorupcyjna, wypracowywanie standardów etycznych zachowań w różnych segmentach życia społeczno-gospodarczego (zarówno w sektorze prywatnym, jak i państwowym) oraz wzmocnienie systemu kontroli i nadzoru.

Walka z korupcją

Walka z korupcją jest również jednym z wiodących problemów w skali międzynarodowej. W ramach ONZ przeciwdziałanie korupcji wynika z Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji (z 2003 r.). Komitet Ministrów Europy już od 1997 r. prowadzi intensywne prace na rzecz przeciwdziałania korupcji.

Grupa GRECO (Grupa Państw Przeciwko Korupcji) rekomenduje działania zwiększające zdolności państw członkowskich do prowadzenia skutecznej walki z korupcją. GRECO jest odpowiedzialna za przestrzeganie przez państwa członkowskie 20 podstawowych zasad walki z ze zjawiskiem korupcji.

Zwalczanie korupcji jest również istotnym priorytetem Unii Europejskiej, której naczelną instytucją antykorupcyjną jest OLAF – Europejski Urząd do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych. OLAF opracował w ostatnich latach metody zwalczania korupcji, w tym m.in. interdyscyplinarną strategię antykorupcyjną, zasady współpracy policji z wymiarem sprawiedliwości, czy wytyczne dotyczące transparentności w życiu publicznym.

Źródło: CIR
Kkż/
Serwis Samorządowy PAP www.samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/136459/Obszary-korupcji--Urzednicy-samorzadowi-sa-wsrod-najbardziej-zagrozonych

12/04/2011 - Idealny urzędnik Klienci wiedzą, kto powinien ich obsługiwać publikujący: Małgorzata Góralik-Piętka

Idealny urzędnik to taki, który dysponując swoją wiedzą, w sposób uprzejmy i cierpliwy zaangażuje się w pomoc, udzieli właściwych informacji klientowi w celu sprawnego wykonania zleconych mu zadań - wynika z badań potencjału administracji samorządowej, jakie w październiku 2010 r., opublikowało MSWiA.

 

Jednym z elementów badania była ocena pracy urzędników administracji samorządowej. Przyglądali się im zarówno interesanci, jak i niezależni audytorzy. Samooceny dokonali także urzędnicy. Z badań wynika, że interesanci największą wagę przywiązują do uprzejmości i życzliwości urzędników oraz ich kompetencji i zaangażowania w pracę. Zadaniem interesantów właśnie tych cech najbardziej brakuje polskim urzędnikom.

 

Wśród cech „idealnego urzędnika” na pierwszym miejscu w hierarchii pojawia się uprzejmość, grzeczność, życzliwość i wysoka kultura osobista. Realizatorzy badania wskazują, że podstawą poprawnej relacji klient-urzędnik, jest miłe i grzeczne przyjęcie klienta. Na drugim miejscu znajdują się kompetencje, czyli taki zestaw wiedzy i umiejętności, który pozwala na sprawne i wyczerpujące wypełnienie obowiązków. Kolejne cechy „idealnego urzędnika” to zaangażowanie w pracę i pomoc. Wszystkie wymienione elementy są ze sobą bardzo związane, bez odpowiednich kompetencji urzędnik nie byłby w stanie pomóc klientowi, przez co nie mógłby włączyć się do działań (zaangażować).

 

Badanych poproszono o wskazanie tych elementów obsługi w urzędach, które cenią najbardziej. Otóż najważniejsza była szybkość obsługi (56 proc.) oraz kompetencje i profesjonalizm urzędników (51 proc.). Co trzeci ankietowany wskazał na kompleksowość załatwiania spraw (33,6 proc.), co czwarty zaś na uzyskanie wyczerpującej i profesjonalnej informacji (27,4 proc.). Dla badanych ważna była także życzliwa atmosfera panująca w urzędzie, i to, co między innymi się z tym wiąże – pomoc urzędnika w wypełnianiu formularzy.

 

Wśród czynników, które zdaniem klientów administracji samorządowej, mogłyby wpłynąć na poprawę jakości obsługi w urzędach wymieniano najczęściej podniesienie kwalifikacji urzędników (30,2 proc.).

 

Zaprezentowane dane pochodzą z raportu końcowego w ramach projektu „Zdiagnozowanie potencjału administracji samorządowej” zaprezentowany 8 października 2010 r., podczas konferencji  „Skuteczny i efektywny samorząd terytorialny”.

 

Artykuł pochodzi ze strony www.publiczni.pl